Algemene voorwaarden Lisette van de Sandt, gevestigd aan Herungerweg 177, 5913 HA, te Venlo, ingeschreven bij de KvK onder 65668502.

 

Artikel 1 Geldigheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Lisette van de Sandt en de opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Lisette van de Sandt zijn overeengekomen.
 3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken, en zijn geldig gedurende periode die in de aanbiedingen en/of offerte is vermeld.
 2. Lisette van de Sandt kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Lisette van de Sandt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lisette van de Sandt anders aangeeft.

 

Artikel 3 Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Lisette van de Sandt. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Zowel Lisette van de Sandt als de opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, per direct, opzeggen. Alle gemaakte kosten tot de opzegging komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

 1. Lisette van de Sandt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Lisette van de Sandt heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan Lisette van de Sandt.

 

Artikel 5 Vergoeding

 1. De vergoeding en/of tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. De vergoeding is exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een vergoeding en/of tarief is overeengekomen, zal het vergoeding en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Lisette van de Sandt.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Lisette van de Sandt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de opdrachtgever kunnen worden berekend.

 

Artikel 6 Uitvoeringstermijnen

 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 2. Indien Lisette van de Sandt gegevens of instructies nodig heeft van de opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze aan Lisette van de Sandt heeft verstrekt.

 

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Lisette van de Sandt aangewezen bankrekening op, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. De Opdrachtgever dient 30% van de vergoeding bij het accepteren van de offerte te voldoen, 30% wanneer de helft van het project is afgerond en 40% na afloop van het project.
 2. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Lisette van de Sandt aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Lisette van de Sandt en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Lisette van de Sandt onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Lisette van de Sandt het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Lisette van de Sandt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is Lisette van de Sandt bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  • na het sluiten van de overeenkomst Lisette van de Sandt omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
  • de opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
  • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
 2. Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Lisette van de Sandt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien er sprake is van overmacht kan aan Lisette van de Sandt een tekortkoming niet worden toegerekend.

 

Artikel 9 Garanties en onderzoek

 1. De overeenkomst tussen Lisette van de Sandt en de opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Lisette van de Sandt garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
 2. De opdrachtgever is gehouden de dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Lisette van de Sandt is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet.
 2. Lisette van de Sandt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.
 3. Lisette van de Sandt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lisette van de Sandt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lisette van de Sandt kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien Lisette van de Sandt aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lisette van de Sandt beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Lisette van de Sandt aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Lisette van de Sandt overeenkomstig de verzekering draagt.
 5. De opdrachtgever dient de schade waarvoor Lisette van de Sandt aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Lisette van de Sandt te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Lisette van de Sandt vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

 

Artikel 11 Vrijwaring en verjaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Lisette van de Sandt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. Indien Lisette van de Sandt uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Lisette van de Sandt zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Lisette van de Sandt en derden komen verder voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Voor alle vorderingen jegens Lisette van de Sandt en de door Lisette van de Sandt (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lisette van de Sandt partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen tussen Lisette van de Sandt en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 14 juni 2017.