1. Toelichting op het privacyreglement

Lisette van de Sandt mag de gegevens die jij aan haar verstrekt alleen onder bepaalde omstandigheden verwerken. De Privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Lisette van de Sandt de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Lisette van de Sandt worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Lisette van de Sandt vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Lisette van de Sandt in dit privacyreglement  een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Lisette van de Sandt expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

2. De persoonsgegevens die Lisette van de Sandt gebruikt en het doel van het gebruik

Lisette van de Sandt verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Lisette van de Sandt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Lisette van de Sandt of via het contactformulier contact met ons opneemt. Lisette van de Sandt verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Lisette van de Sandt sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

IP-adressen/cookies

Een cookie is een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Lisette van de Sandt internetsite registreert.

Lisette van de Sandt houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.

 

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

 Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert.

 

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Lisette van de Sandt verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Lisette van de Sandt-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lisette van de Sandt met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

 

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Lisette van de Sandt verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit privacyreglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Lisette van de Sandt worden ingezien, tenzij in dit privacyreglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Lisette van de Sandt beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Lisette van de Sandt om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Lisette van de Sandthebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Lisette van de Sandt verstrekte persoonsgegevens;
 • Lisette van de Sandt heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een goede administratie. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Lisette van de Sandt zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

 

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op lisette@lisettevandesandt.com aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen 48 uur na ontvangst van jouw verzoek bericht van Lisette van de Sandt.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Lisette van de Sandt opnemen en probeert Lisette van de Sandt er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt je contact met ons opnemen via lisette@lisettevandesandt.com en +31 6 5093 1124.

Uiteraard zal Lisette van de Sandt ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement Lisette van de Sandt versie juni 2018